3. Garance a reklamace výrobků

21.01.2014 00:00

Garance – Záruka nejvyšší kvality

Oriflame nabízí jedinečnou 100% záruku nejvyšší kvality, zákazník může výrobek vrátit do 30 dnů bez udání důvodu.

Garance se vztahuje:

- na výrobky uvedené v katalogu.

Garance se nevztahuje:

- na výrobky, které jsou dávány jako dárky zdarma.
- na tiskoviny.
- na výrobky nakoupené „do zásoby“.
- na výrobky nakoupené Kosmetickým poradcem k doplnění bodové hranice.

Podmínky pro uznání Garance

  • vrácení výrobku do 60 dnů od data fakturace, v místě vyzvednutí zboží.
  •  vyplnění části Reklamačního protokolu určeného pro vrácený výrobek na Garanci s uvedenou volbou vypořádání – výměna výrobku za stejný, nebo dobropis, kterým je částka za něj vrácena na předplatbu a odečtena z další faktury.
  •  jméno a adresa zákazníka, který výrobek kosmetickému poradci vrátil.
  •  obsah výrobku nesmí být menší než 80%.

Zamítnutí Garance firmou Oriflame

Může nastat v případě, kdy nebude dodržen jeden z výše uvedených bodů, popř. kosmetický poradce nebude respektovat případy, na které se Garance nevztahuje.
Reklamační pokyny*

Důvody k reklamaci výrobků

  • vadný výrobek /změna konzistence, barvy nebo vůně obsahu, poškození obalu výrobku, či jeho funkční části/.
  • záměnu objednaného výrobku za jiný.
  • nedodání vyfakturovaného výrobku.
  • dodávku většího množství výrobků, než bylo fakturováno.

Obecná ustanovení

1. Při převzetí zboží je Kosmetický poradce povinen překontrolovat obsah balíku, zda souhlasí s fakturou, zda se jedná o výrobky, které objednával a jsou - li výrobky v neporušeném stavu bez zjevné vady. Pokud zjistí závadu, reklamaci uplatní ihned na místě u pracovníka Oriflame.
2. Před uplatněním reklamace si KP zkontroluje, zda správně vyplnil objednávku, omylem objednané výrobky nejsou důvodem k reklamaci.
3. Dodávka poštou - pokud je balík zjevně porušen, KP jej od pošty nepřebírá a neprodleně informuje Zákaznický servis Oriflame buď telefonicky 271024111, nebo e-mailem na adresu reklamace@oriflame.cz. Zásilka bude vrácena odesílateli a KP poslán nový balík.
4. Dodávka kurýrem – pokud je balík zjevně porušen, KP jej nepřevezme a s doručitelem /řidič/, sepíše Protokol o poškození zásilky. Jeho kopii odešle faxem na číslo 271024223, nebo poštou na adresu Reklamační Oddělení Oriflame, V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00 a informuje neprodleně Zákaznický servis, tel. 271024111, bude mu zaslán nový balík a poškozený reklamován u dopravní firmy.
5. KP musí reklamaci uplatňovat sám, nikdy prostřednictvím zákazníka, člena rodiny apod.
6. Dokladem o odběru zboží je faktura a je vždy nutné k reklamaci přiložit její kopii, popř. alespoň její číslo.
7. Reklamaci je nutné uplatnit tam, kde bylo zboží odebráno. V Hlavních Centrech Praha, Brno, Ostrava. V Centrech Oriflame, popř. poslat zpět poštou. K reklamaci nepřikládá poradce žádné nesouvisející písemnosti / objednávku, doklad o zaplacení apod./. Vyřízená reklamace bude opět doručena do místa odběru zboží, pokud si KP neurčí jinak.
8. Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamované výrobky individuálně. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním. V případě neuznání reklamace, obdrží KP doporučený dopis s vyjádřením ve lhůtě stanovené zákonem.
9. Částku na faktuře je vždy nutné uhradit v plné výši. Poradce si sám neodečítá žádnou částku, bez předchozí domluvy s reklamačním oddělením Oriflame, tel. 271024999, e-mail: reklamace@oriflame.cz.
10. Telefonicky, nebo e-mailem je možné uplatnit pouze reklamaci zásilky přebírané ve Studiu, nebo poštou v případě, kdy KP neměl v zásilce vyfakturovaný výrobek, je nutné k reklamaci nahlásit teoretickou i skutečnou váhu zboží ze štítku na balíku.
*Tyto Reklamační pokyny byly zpracovány v souladu se zákonem č.513/ 1991 Sb. obchodní zákoník.